zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách

1. pracovnělékařské služby, zdravotní služby preventivní, činnost s hygienickým zaměřením, dohled na pracovištích a nad pracemi

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
   
 • pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) – informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě,
   
 • pravidelný dohled na vývoj faktorů pracovních podmínek a dodržování opatření k ochraně zdraví při práci a spolupráci při vyhledávání rizik,
   
 • dohled na pracovní prostředí a pracovní činnosti a na dodržování opatření na ochranu zdraví při práci,
   
 • hodnocení zdravotní náročnost výkonu prací v konkrétních podmínkách,
   
 • vyhodnocování expozice zaměstnanců rizikovým faktorům pracovních podmínek,
   
 • zjišťování rizika pro zdraví zaměstnanců na pracovišti, analýza rizik při práci
   
 • spolupráci s pracovníky státního odborného dozoru nad bezpečností práce a s orgány ochrany veřejného zdraví v otázkách hygieny práce,
   
 • spolupráci při zjišťování podkladů k návrhům na zařazení prací do příslušných kategorií  a vyhlašování rizikových pracovišť.

zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo