zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách

3. pracovnělékařské služby, zdravotní služby preventivní, činnost poradenství, ochrana zdraví při práci

 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci,
   
 • poradenství zaměřené na ochranu před pracovními úrazy,
   
 • poradenství zaměřené na ochranu před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací
   
 • v otázkách ochrany a podpory zdraví pracovníků v souvislosti s prací,
   
 • v otázkách fyziologie a psychologie práce, ergonomie, toxikologie,
   
 • při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších podnikových zařízení
   
 • při zavádění nových technologií, látek a postupů a to z hlediska jejich vlivu na život a pracovní prostředí ve smyslu odstraňování rizik pro zdraví a optimalizace pracovní činnosti
   
 • při výběru technických, technologických a organizačních opatření proti nepříznivým účinkům vlivů práce na zdraví zaměstnanců
   
 • při výběru osobních ochranných prostředků, stanovení režimu práce  odpočinku, stanovení výkonových norem,
   
 • při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností a při přizpůsobování práce pracovníkům,
   
 • při zpracování podkladů k zařazování prací do kategorií,
   
 • při stanovení a kontrole obsahu lékárniček první pomoci a jejich umístění,
   
 • při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod,
   
 • v bezpečnosti a hygieně práce,
   
 • pro zaměstnance zaměřenou k uchovávání zdraví a pracovní schopnosti, včetně podávání informací o rizicích práce, druzích preventivních prohlídek, očkování  apod.,
   
 • při rozborech pracovní úrazovosti a výskytu nemocí z povolání,
   
 • při zpracování havarijních plánů.
   

zpět na Základní informace o pracovnělékařských službách


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo