Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče) poskytují zdravotnická zařízení, která společně se zaměstnavatelem zajišťují zdravotní prevenci a poradenstvím pro zaměstnavatele, pracovníky a jejich zástupce v podniku, především pak zajišťují ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Mezi tyto pracovnělékařské služby spadá také vytvoření a udržení bezpečného a zdravého pracovního prostředí a přizpůsobení práce schopnostem pracovníků, s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví. Právní úpravu a povinnosti spojené se závodní preventivní péčí zavedla do našeho právního řádu prostřednictvím vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 145/1989 Sb., Úmluva o zdravotních službách Mezinárodní organizace práce č. 161 s platností ode dne 25. 2. 1989, která je nahrazena právní úpravou a povinnostmi spojenými s pracovnělékařskými službami zákonem MZ ČR č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách s účinností ode dne 1. dubna 2012 a prováděcími právními předpisy.© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo