Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Podle § 54 odstavec 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péči), uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče). Zaměstnavatel je podle § 103, odstavec 1, písmeno d) zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivné péče, který poskytovatel pracovnělékařských služeb, jim poskytuje závodní preventivní péči/pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám/pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy/prováděcími právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Zajištění pracovnělékařských služeb však nezprošťuje zaměstnavatele jeho odpovědnosti za zdraví a bezpečnost zaměstnanců jak vyplývá z příslušné právní úpravy, zejména ze zákoníku práce, v platném znění.© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo