Z čeho vyplývá povinnost zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivné péči a jaký užitek přináší?

Kdo poskytuje pracovnělékařské služby, čím byla zavedena do našeho právního řádu?


Je povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby?

Jaké jsou hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb?

Co je povinností zaměstnavatele v souvislosti s kategorizací prací?

Kdy a kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti k práci?

Hrozí zaměstnavateli postih při nezajištění ZPP?

Odpověď:
 

Mezi hlavní úkoly poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče) dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, patří zejména povinnost stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví zaměstnanců na pracovišti, vykonávat dohled na činitele v pracovním prostředí a na pracovní zvyklosti, které mohou negativním způsobem ovlivňovat zdraví. Dále dle zákona MZ ČR č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách provádět zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad prácemi vykonávanými zaměstnanci. Vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, tj. záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, včetně výsledků analýz, o poradenství poskytnutém zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb. Vést odděleně zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi při poskytování pracovnělékařských služeb.

Tento dohled vykonávají také v hygienických zařízeních, závodních jídelnách a ubytovnách, pokud tyto prostory obstarává zaměstnavatel. Dalším úkolem je poskytování poradenství o plánování a organizování práce, včetně uspořádání pracovišť, poradenství o výběru, údržbě a stavu strojů a jiného zařízení a o látkách užívaných při práci. Účastní se také na vypracování programů zlepšování pracovní praxe, zkoušek a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska, poskytují poradenství v otázkách zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii, v otázkách individuálních a hromadných ochranných pomůcek. Dohlíží na zdraví pracovníků v souvislosti s prací, podporují přizpůsobování práce pracovníků, účastní se na opatřeních pracovní rehabilitace, spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie. V rámci této činnosti vydávají zdravotní průkazy pracovníkům, kterým zákon tuto podmínku práce stanoví, v případě potřeby poskytují zvláštní a mimořádná očkování a v případě rizikových pracovišť zajišťují mimořádná měření rozhodných faktorů. Mezi jedny z nejdůležitějších úkolu patří organizace první pomoci a školení v poskytování první pomoci a účast na rozboru pracovní úrazovosti a nemocí z povolání.© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo