povinnosti zaměstnavatele, ochrana zdraví při práci

Splnili jste zákonnou povinnost zaměstnavatele – přístup ke službám ochrany zdraví při práci, zajištění pracovnělékařské péče, závodně preventivní péče v souladu s platnou legislativou EU a ČR?

Povinnosti týkající se pracovnělékařské péče (závodní preventivní péče) vyplývají z předpisů EU i z předpisů ČR pro všechny zaměstnavatele.

Povinnosti zaměstnavatele např. dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách s účinností od 1. dubna 2012:

 1. Zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy, tj. zajistit pacovnělékařské služby, které jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:
   
  1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
    
  2. provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovnělékařské prohlídky,
    
  3. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
    
  4. školení v poskytování první pomoci a
    
  5. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.
    
 2. Uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
   
 3. Hradit pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona.
   
 4. Zajistit měření nebo expertizy požadované poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Nabízíme Vám zajištění této preventivně orientované speciální zdravotní péče pracovnělékařských služeb naší společností a odbornými pracovníky se znalostí klinické medicíny, hodnocení rizik vyplývajících z práce a hygieny a znalostmi v ochraně zdraví při práci.

Nedostatečná pozornost věnovaná této problematice je porušením zákonem stanovených povinností a zaměstnavateli hrozí sankce až do výše 2,000.000,-Kč, pokud tímto porušením dojde k poškození zdraví osob nebo vznikne hrozba epidemie, může výsledná pokuta dosáhnout až výše 3,000.000,-Kč, pokutu do výše 100 000,00 Kč lze uložit za uvedení nepravdivých údajů a informací.

Pracovnělékařské služby (závodně preventivní péče) slouží nejen k ochraně zaměstnanců, ale i k ochraně zaměstnavatelů před škodami způsobenými zaměstnanci třetím osobám nebo před škodami zaměstnanců, které by bylo možno přičítat k tíži zaměstnavatele.


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo