pracovnělékařské služby, prohlídky


MEDIPREV spol. s r.o.

zdravotnické zařízení poskytující a vykonávající od roku 2004 pracovnělékařské služby (závodní preventivní péči) a posouzení pracovního prostředí z hlediska hygieny práce.
pracovně-lékařské služby/pracovně-lékařská péče = zdravotní péče o zaměstnance
 

CÍL: zajištění a splnění povinností v souladu s předpisy EU a ČR

Významná změna legislativy! Závodní preventivní péče je od 1. dubna 2012 zákonem MZ ČR č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nahrazena pracovnělékařskými službami a zavádí řadu nových povinností.

Poskytuje komplexní systém pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče), komplexní specializované služby v rozsahu zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcími právními předpisy. To je zásadní rozdíl při sjednání zdravotní péče o zaměstnance s námi a běžným praktickým lékařem. Ten nemá zpravidla další atestaci a specializaci a jeho zaměření je jiné a nezajišťuje komplexní odborné specializované služby.

Nabízíme a poskytujeme komplexní systém pracovnělékařských služeb:

Všechny činnosti jsou přizpůsobeny potřebám konkrétních podniků a provozoven. Podrobné a jasné podmínky poskytování pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče) jsou dohodnuty smluvně a zcela individuálně.

Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělékařské služby (závodní preventivní péči) pro své zaměstnance a umožnit zaměstnancům podrobit se předepsaným očkováním a pracovnělékařským prohlídkám/lékařským preventivním prohlídkám v rámci pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče).
Zaměstnancům je uložena povinnost podrobit se pracovnělékařským prohlídkám/lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám, stanoveným zákonem a prováděcími právními předpisy.
Občané mají obecně právo zvolit si lékaře, klinického psychologa a zdravotnické zařízení, možnost volby se však netýká pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče).

Některé právní aspekty:

Podle § 54 odstavec 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je zaměstnavatel povinen zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péči), uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dříve závodní preventivní péče).

Zaměstnavatel je podle § 103, odstavec 1, písmeno d) zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivné péče, který poskytovatel pracovnělékařských služeb, jim poskytuje závodní preventivní péči/pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám/pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy/prováděcími právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Současně je zaměstnavatel podle § 103 odstavec 1, písmeno a) zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

V souvislosti s tím, že k posuzování zdravotní způsobilosti je nezbytná nejenom znalost zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance, ale i znalost zdravotní náročnosti práce vykonávané v konkrétních podmínkách daného zaměstnavatele, je účelné, aby tyto prohlídky vykonával  lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli  pracovnělékařské služby (závodní preventivní péči). Z těchto důvodů jsou pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče) vyloučeny ze svobodné volby lékaře.

Zaměstnanec je povinen podle § 56 zákona č. 373/2011 Sb., podrobit se pracovnělékařským službám (závodní preventivné péči) u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu.

 


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo