slovníček pojmů PLS

 
Pracovnělékařské služby (PLS)

(§ 53 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

Závodní preventivní péče

ta zásadně nezahrnuje péči léčebnou, zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochranyzdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů (§18a zákona O péči o zdraví lidu, §35 zákona č.48/1997 Sb., nově připravováno zavedení pojmu „pracovně-lékařská péče“ respektive „pracovně lékařské služby“ - „occupational health services“), není možná svobodná volba lékaře.

Preventivní pracovnělékařské prohlídky

prohlídky, vyšetření související s výkonem práce prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo jiné činnosti „pracovnělékařské prohlídky“ – navíc znamená ještě vyhledávání takových zdravotních stavů nebo nemocí, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce nebo pracovních podmínek může dojít ke zhoršení nebo nemoci, jejichž vlivem by mohlo při výkonu práce dojít k neúmyslnému poškození zdraví dalších osob nebo ztrátám na majetku.

Nemoci z povolání

jsou onemocnění, která prokazatelně vznikají v přímé a příčinné souvislosti s výkonem práce. Uznání nemoci z povolání předchází celá řada odborných medicínských vyšetření, proto nemoc z povolání „uznávají“ pouze určení odborní lékaři.  

Analýza pracovních rizik

pomoc zaměstnavateli při analýze pracovních rizik – identifikace nebezpečí, objektivizace zátěží a expozic, hodnocení zdravotních rizik, návrh opatření pro zaměstnavatele, případně příprava dokumentu a hodnocení rizik či jeho schválení zaměstnavateli.  

Státní zdravotní dozor

- příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vykonává dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele:
-zajistit závodní preventivní péči,
-poskytovat zařízení závodní preventivní péče informace nutné k ochraně zdraví při práci.
 

Sankce

mohou dosáhnout za nesplnění nebo porušení povinností k zajištění a výkonu zdravotní preventivní péče do výše 2,000.000,- Kč, případně 3,000.000,- Kč při poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, pokutu do výše 100 000,00 Kč lze uložit ze uvedení nepravdivých údajů a informací.


zpět nahoru ::
 


© 2005 Mediprev spol. s.r.o Všechna práva vyhrazena                graphic design by Complexinfo